Opći uvjeti poslovanja

AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINA GOLDEN ISLAND KRK Real Estates, Obrt za posredovanje u prometu nekretnina i ostalih usluga,

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.

PONUDA NEKRETNINA

Naša se ponuda temelji na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je nalogodavac nekretnine odustao od posredovanja. Agencija nije odgovorna za navedene greške osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog poslovanja agencije. Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje nalogodavca. Naše ponude i obavijesti nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

Članak 3.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju posrednik se obvezuje dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a nalogodavac se obvezuje isplatiti posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu, odn. ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Ugovor o posredovanju sklapa se između posrednika i nalogodavca. U Ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla.
Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te sa istim potpisati Ugovor o posredovanju, koji je dužan potpisati ukoliko o tome postoji prethodni dogovor i usmeni nalog o posredovanju u prodaju.
Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (izjava, punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

Članak 4.

OBVEZE POSREDNIKA

Potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu;
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
5. omogućiti pregled nekretnine;
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora o kupoprodaji;
7. čuvati osobne podatke nalogodavca kao poslovnu tajnu te podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 5.

OBVEZE NALOGODAVCA

Potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obavljati osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini;
2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora;
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine;
4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pritom nije postupio u dobroj vjeri.

Članak 6.

POSREDNIČKA NAKNADA

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada (u daljnjem tekstu: naknada). Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu u iznosu određenu Ugovorom o posredovanju, a ona je navedena u članku 9.
U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je posrednik imao prilikom posredovanja, te posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova.
To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla. Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor).

Članak 7.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 8.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
– neposredno doveo ili uputio nalogodavcu treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja;
– organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
– nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Članak 9.

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

Agencija je za obavljeno posredovanje obvezna naplatiti proviziju.
Službeni cjenik posrednika usklađen je sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Cjenik za uslugu posredovanja pri KUPNJI/PRODAJI:
Provizija Agencije GOLDEN ISLAND KRK Real Estates naplaćuje se od nalogodavca i iznosi 3% od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, no ne manje od 7.500,00 kn, ovisno o lokaciji predmetne nekretnine.
Provizija se naplačuje i od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija GOLDEN ISLAND KRK Real Estates od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog, upit,  za potražnjom nekretnine, iznosi 3% od konačne cijene nekretnine.

Cjenik za uslugu posredovanja GOLDEN ISLAND KRK Real Estates pri ZAMJENI
nekretnine iznosi 3% i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom, no ne manje od 7.500,00 kn.
GOLDEN ISLAND KRK Real Estates nekretnine zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje Ugovorom o posredovanju.

Cjenik za uslugu posredovanja pri NAJMU/ZAKUPU:
Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na slijedeći način:
Provizija od najmodavca i zakupodavca
75% minimalno
100% za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
150% minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više.
Provizija od najmoprimca i zakupnika
75% minimalno za najam
100 % minimalno za zakup
100% za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
150% minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više.
Golden Island KRK, zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje Ugovorom o posredovanju.
U navedene cijene nije uračunat Pdv.

Članak 10.

PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju se sklapa po dogovoru, do 12 mjeseci ili na neodređeno vrijeme, a prestaje protekom roka ili pismenom izjavom jedne od ugovornih strana. Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora. Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora, a koji se odnose na troškove oglašavanja, materijalne troškove i drugo, a sve ukoliko su isti ugovoreni i ukoliko su nastali.
Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku jedne godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Članak 11.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za odnose između posrednika i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.
Za sudske sporove nadležan je sud u Crikvenici.


GOLDEN ISLAND KRK Real Estates
Trg A. Starčevića 4
51512 Njivice
Otok KRK
EU Hrvatska

OIB: 06874807512

Vl. Linda Rebrović Mündl  (ENG/ DE/ HR/ SLO)
Mob: +385 92 194 77 58
Mail: goldenisland.krk@yahoo.com
www.krk-realestates.com